תקנון אתר
סגור
• כללי
• הגלישה באתר ''למדה2000'' (להלן: "האתר") כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר.
• האתר בבעלות חברת למדה 2000 הדפסות איכות בע"מ ומנוהל על ידה (להלן: "החברה" ו/או "מפעיל האתר").
• כל הזכויות לתכנים, לתוכנה והעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות לחברה, למעט כמפורט בסעיף ד'(2), יא'(6), יב'.
• תנאי סף "שימוש באתר" הנו כל פעולה המבוצעת באתר (להלן: "שימוש") או באמצעותו.
• הרשמה לאתר

• במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי (כדוגמת ביצוע הזמנת תמונה) תתבקש/י לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס חיוב ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר.
• נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת קניית תמונות ומוצרים באתר. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.


• אבטחת מידע
• החברה נוקטת באמצעים מתקדמים כדי לשמור ולהגן על סודיות פרטי המשתמשים על מנת לאפשר לאלו לבצע פעולות בבטחה תוך שמירה על פרטיהם ונתוניהם מפני גורמים זרים.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, שחדירה למאגרי המידע של האתר מהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת בישראל.
• מערכת הסליקה באתר נעשית באמצעות חברה חיצונית, paypal, אשר אחראית באופן בלעדי על אופן חיוב כרטיס האשראי של הלקוח. כל טענה ו/או דרישה שיש ללקוח בדבר אופן חיוב כרטיס האשראי תופנה ישירות לחברת paypal ומפעיל האתר לא יישא בשום אחריות לגבי אופן חיוב כרטיס האשראי.
• אחסון קבצים בשרתי החברה
• באתר מערכת ייחודית המאפשרת העלאה ואחסון קבצי מדיה דיגיטלית לשרתי החברה.
• המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעלאת צילומים או סרטי וידאו או קטעי קול לאלבומים הפרטיים ו/או הציבוריים נעשית באחריותו הבלעדית.
• כל שימוש מסחרי אשר לא קיבל הרשאה מפורשת ובכתב מאת החברה אסור בהחלט.
• החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות מדיניות האחסון, לרבות גביית תשלום בגין שטחי האחסון, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתודיע על כך ללקוח לפי פרטי ההתקשרות שסיפק בעת ההרשמה לאתר.
• מפעיל האתר רשאי לבטל/ לשנות/ לערוך ואף למחוק כל תמונה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתו. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לא לאשר הכנסת תמונה שאינה ראויה ו/או אינה עומדת בסטנדרטים של האתר.          

• הדפסת תמונות
• משתמש רשום ו/או מורשה (להלן – המזמין) רשאי להזמין שירותי הדפסה של תמונות הנכללות באלבום תמונות פרטי, שהועלה לאתר ואשר לגביו מצויה בידו הרשאת גישה מבעל האלבום, או מהאלבומים הציבוריים בתעריפים הקבועים באתר (להלן: "הזמנה").
• המוצר ישלח בדואר למזמין למען הרשום בפרטי ההזמנה, כפי שנמסרו על ידי המזמין, על פי דרישת הלקוח ובכפוף לתשלום העלות הכרוכה במשלוח המוצר כפי שתוצג על ידי מפעיל האתר.
• החברה לא תישא בכל אחריות למשלוח במידה והכתובת הרשומה אינה נכונה או אינה מדויקת.
• המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אך אינם כוללים דמי משלוח לבית המזמין, למעט במקרה בו צוין מפורשות אחרת.
• למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לאיכות התמונה אלא אך לאיכות הדפסתה.
• תהליך הקניה
• המזמין יכול לרכוש שירותי הדפסה שונים דרך האתר ולהוסיפם לסל הקניות, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לאישור ההזמנה.
• עסקת הקניה תאושר לביצוע אך ורק לאחר שהנתונים שהועברו לחברה נבדקו לגבי מהימנותם והחברה תקבל אישור על ביצוע החיוב מחברת paypal, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין החברה ולבין חברת paypal.
• אישור על ביצוע העסקה יישלח למזמין בדואר אלקטרוני ו/או בדרך אחרת בהתאם לשיקול דעת החברה.
• המזמין מצהיר כי הנו מודע ומסכים לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון.
• במקרה בו לא אושרה העסקה יקבל המזמין הודעה מתאימה באמצעות אמצעי ההתקשרות שהזין בעת ביצוע ההזמנה.
• ברכישות בתנאי מבצע ייתכן ויוצעו מוצרים ו/או שירותים במחיר מסוים ולפרקי זמן קצובים מובהר בזאת כי ייתכן וכמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו הינה מוגבלת ובהתאם החברה תהא רשאית לקבוע כי כמות המוצרים ו/או השירותים שנרכשו יחולקו למשתמשים השונים שרכשו את המוצרים ראשונים מבחינת המועד ועד לסיום כמות המוצרים ו/או השירותים המוצעים. למען הסר ספק, רישומי החברה בעניין יהוו הוכחה חותכת ומכרעת בהקשר לנכונותם.
• אספקת מוצרים
• החברה תדאג לייצר המוצר כפי שנתבקש ע"י הלקוח בטופס ההזמנה, תוך 10 ימי עסקים, אלא אם צוין מפורשות אחרת ובכפוף לקבלת תשלום מלא.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים והסוג השירותים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
• במידה והלקוח יבקש כי המוצר יישלח למען שיסופק ע"י הלקוח, אספקת המוצר תתבצע באמצעות רשות הדואר בהתאם לנהוג ברשות הדואר ובאחריותה בלבד.
• מחיר המוצר כפי שמופיע באתר האינטרנט אינו כולל את מחיר המשלוח, אשר ייקבע בהתאם לגודל ומשקל המוצר והמען אליו מבוקש המשלוח ויוצג ע"ג מסך ההזמנה.
• יודגש בזאת, בכל מקרה של משלוח, מניין הימים יתחיל להימנות מיום קבלת האישור מחברת paypal ולצורך עניין ודבר יחשבו כימים אך ורק ימי עבודה כמקובל בשוק של חמישה ימי עבודה (לא כולל שבתות, ערבי חג וחגים). על כל מקרה, החברה תעשה כל אשר על ידה על מנת להקדים את אספקת המוצר שנרכש. בכל מקרה, לא תהא לו כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
• בנוסף לאמור לעיל, במידה ובמקרים חריגים לא יעלה בידיי החברה ו/או רשות הדואר ו/או מי מטעמה לספק את המוצר למזמין מכל סיבה שהיא ובכלל זאת:
• בשל מקום מגוריו של המשתמש.
• בשל אזורים וישובים אשר הכניסה לאלו כרוכה בסכנת חיים.
• שביתה אצל ספקי שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
• מכל סיבה שאינה בשליטת החברה.
לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעיל האתר.

• שמירה על הפרטיות
• הנתונים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש ו/או הנצברים בשרתים המשמשים לתפעול האתר ישמשו את החברה אך ורק לצורך ניהול האתר וגביית תשלומים.
• החברה תשמור על פרטי המשתמש בסודיות, למעט בנוגע לעניינים הבאים וככל שיידרשו כדלהלן:
• מעשה או מחדל אשר עלולים לפגוע ו/או לגרום לנזק ו/או שפגעו ו/או גרמו נזק לצדדים שלישיים, לחברה ו/או למי מטעמה. סעיף זה כולל פעולות בלתי חוקיות ו/או עידודן של אלו והכול על מנת לאפשר ו/או לגרום בכל דרך שהיא לביצוע מעשה בלתי חוקי.
• בעקבות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש מכוח החוק.
• במקרה בו החברה תארגן את פעילותה באופן שונה ובמסגרת תאגיד אחר אזי תינתן בידי זו האפשרות להעביר את המידע שנאגר ובתנאי שאותו גוף/ תאגיד יקבל על עצמו את הוראות פרק זה למול המשתמש באופן מלא כמקובל.
• הפרת תנאי ההסכם ו/או בכל מחלוקת אם תהיה בין המשתמש לבין החברה.
החברה רשאית להשתמש במידע שנאגר ובכל מידע אחר אודות המשתמש לצורך הפקה וניתוח של מידע ונתונים סטטיסטיים. החברה תהא רשאית לעשות במידע סטטיסטי זה שימוש ובלבד שאין המידע מכוון למשתמש ספציפי או לפרטיו האישיים.
• החברה תפעל למניעת גישה לאלבומי תמונות שהועלו לאתר אלא בכפוף להסכמת המשתמש שהעלה את אלבום התמונות ולהרשאותיו.
• החברה אינה אחראית לנתוניהם האישיים של משתמשים שקיבלו הרשאת גישה לאלבום תמונות מטעם משתמש רשום.

• התחייבויות והצהרות המשתמש

• המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
• תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות ו/או מאיימים.
• תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או צנעת הפרט.
• תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות ודומיהם.
• תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
• תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
• תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
• תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
• תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק ו/או שאין בהם תועלת.
• כל תוכן העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית ו/או להקים עילה לתביעה אזרחית ו/או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.
• המשתמש מתחייב לספק בעת שימושו באתר אך ורק את פרטיו הנכונים.
• המשתמש מקנה לחברה את הזכות להשתמש בתכנים שהעלה לאתר בלבד שהדבר יהא בכפוף להצהרת הפרטיות.
• המשתמש מתחייב להשתמש בנתונים שבאתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות, להוראות ולתקנון האתר.
• המשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שימוש אחר במידע שבאתר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ללא אישור של החברה.
• המשתמש הרשום יהא אחראי יחידי לשמירת הרשאתו לשימוש באלבומים הפרטיים שהעלה לאתר, לרבות סיסמתו ושם משתמש.
• המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בהסכמתו ובידיעתו ובין שלא. המשתמש הרשום מתחייב כי ידווח מיידית לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, על מנת שזו תוכל לנקוט בצעדים הנדרשים להפסקת השימוש כאמור.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת המוצרים ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה לפי כללי ההשתתפות ו/או שיש בה כדי לפגוע בניהול התקין של האתר.• אחריות ומדיניות החזרת מוצרים

• המזמין רשאי לבטל את ההזמנה בכפוף לאמור לעיל ולכל דין על ידי הודעת ביטול שתשלח אך ורק בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני בכתובת:  omriidan9@gmail.com.
• ביטול הרכישה על ידי החברה (לפני משלוח המוצר): במצב בו המשתמש לא מילא ולא השלים את הזמנתו כנדרש ובכלל זאת במצב בו לא נמסרו פרטי כרטיס האשראי על מנת להשלים את הרכישה וזאת בתוך 72 שעות מיום ביצוע ההזמנה תהא החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההזמנה.
• ביטול הרכישה על ידי המשתמש: ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת. ביטול הרכישה על ידי המשתמש כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר מייד עם קבלת המוצר נדרש המשתמש לבודקו ובמידה והמוצר אינו תואם את ההזמנה ו/או המוצר פגום, ניתנת בידי המשתמש הזכות לבטל את עסקת הרכישה תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ובאמצעות טופס פניה באתר ו/או באמצעות הודעת פקסימיליה ו/או באמצעות הדוא"ל לחברה תוך פירוט סיבת הביטול באופן מלא ומדויק. מפעיל האתר אינו נושא באחריות לפגם במוצר אשר נגרם כתוצאה ו/או במהלך המשלוח. כל טענה של הלקוח באשר לפגם במוצר שנגרם כתוצאה ו/או במהלך משלוח המוצר תופנה ישירות לדואר ישראל וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה כלפי מפעיל האתר בשל נזקים אלו.
• למען הסק ספק, זכות הביטול לא תעמוד למשתמש במקרים הבאים: המוצר המהווה מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995; לגבי "מוצרים ו/או שירותים פסידים" שמשמעותם בחוק הגנת הצרכן; מוצרים ו/או שירותים הניתנים להעתקה, שכפול, והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית; מוצרים ו/או שירותים שיוצרו באופן מיוחד בעבור המשתמש בעקבות הרכישה; במידה וביטול הרכישה אינו מחמת פגם או אי התאמה בין המוצר לבין המפרט המוצג באתר, יידרש המשתמש להשיב את המוצר ו/או השירות לחברה ו/או למי מטעמה.
• יודגש, כי לא תינתן אפשרות לבטל ו/או להחזיר תמונות שהודפסו על פי הזמנת לקוח שיוצרו עבורו במיוחד.
• ביטול התחייבויות החברה והפסקת שירותי האתר - במצב בו לא תוכל החברה להפעיל ולנהל את האתר ו/או לספק את המוצרים ו/או השירותים ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שנטלה על עצמה, מאפשר המשתמש לחברה לבטל את ההתקשרויות שנוצרו עמו על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לאמור לעיל.
• החברה תהא רשאית לבטל העסקה כולה או מקצתה במקרים הבאים:
• במידה ויתגלה ו/או יהא חשש סביר להניח כי המשתמש מסר פרטים כוזבים, חלקיים ו/או לא מדויקים בעניין.
• נפלה טעות קולמוס, אם במחיר המוצר ואו בתיאורו.
• אם יתגלה כי ארעה תקלה טכנית כלשהי שמנעה שימוש תקין באתר.
• במקרים של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע מהחברה למלא התחייבויותיה על פי התקנון.
• הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים, בכתב ו/או בעל פה בהתאם לפרטי המזמין שבידי החברה ולשיקול דעתה.

• קניין רוחני

• שם המתחם (Domain) ומתחמים אחרים דומים והקשורים לחברה ובכלל זאת סימני המסחר של החברה (בין אם רשומים ובין אם כאלו שטרם נרשמו) מהווים את רכושה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש בכל מקרה ללא הסכמה בכתב של החברה שיינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי.
• כל האמור תחת ראש פרק זה יחול אף לגבי נתונים, דפים, עיצובים, סימני מסחר וכיוצא בזאת אשר נמסרו לחברה על ידי גורמים הקשורים בה. בנסיבות אלו נהיר וברור כי אין לעשות באלו כל שימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של החברות המציעות ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
• כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זאת הפטנטים, הזכויות על מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר לרבות אופן הצגת הקטגוריות, הסדר, שיטות המכירה וכיוצא באלו, וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, יהוו את רכושה הבלעדי של החברה בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, את כל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר ובכלל זאת לעשות כל שימוש בנתונים המופיעים באתר.
• מובהר כי במקרה של הצגת האתר, בהתאם למגבלות האמורות לעיל או לאחר קבלת אישור בכתב מהחברה ניתן יהיה להציג את האתר אך ורק בצורה בו עוצב זה על ידי החברה ובאמצעות ממשק זהה.
• מפעיל האתר הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, השימוש בשם "למדה2000", עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב.
• אסורה הכנסה לאתר של תכנים אשר מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעושה שימוש בתכנים אלו את האישורים המתאימים. המעביר חומר לאתר מאשר כי הינו בעל הזכויות להשתמש בחומר או שקיבל אישור להשתמש בו מבעל הזכויות. שימוש בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים יהיה באחריות הגולש בלבד, ולמפעיל האתר לא תהיה כל אחריות בשל שימוש בתכנים אלו. הגולש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעיל האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה שתופנה אליו בקשר עם התוכן שנשלח ע"י הגולש לאתר.
• גולש באתר אשר מבקש להדפיס תמונה על-ידי הכנסתה לאתר או על-ידי שליחה בדרך אחרת למפעיל האתר - מצהיר בזאת שהוא בעל זכויות יוצרים בתוקף של התמונה, יש לו סמכות להדפיס את התמונה וכל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בעתיד - תופנה אליו ישירות ותהיה באחריותו הבלעדית.
• מכירת תמונות

• האתר מאפשר לגולשים למכור את תמונותיהם ולהציע לגולשים אחרים להדפיסן באמצעות האתר.
• גולש באתר המעוניין למכור תמונותיו על ידי הכנסתן לאתר (להלן: "המוכר") מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות יוצרים בתוקף של התמונה וכי יש לו סמכות להשתמש בתמונה ולמכור אותה.
• אלבומי התמונות של גולשים המעוניינים למכור את תמונותיהם יהיו ציבוריים וכל מבקר באתר יוכל לצפות בהם.
• גולש המעוניין למכור תכנים לאתר יודע ומצהיר כי הצעת התמונות למכירה מותנה בקבל אישור מראש ממפעיל האתר, והכל כמפורט להלן.
• אסורה הכנסה לאתר של תכנים אשר מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעושה שימוש בתכנים אלו את האישורים המתאימים. המעביר חומר לאתר מאשר כי הינו בעל הזכויות להשתמש בחומר או שקיבל אישור להשתמש בו מבעל הזכויות. שימוש בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים יהיה באחריות הגולש בלבד, ולמפעיל האתר לא תהיה כל אחריות בשל שימוש בתכנים אלו. הגולש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעיל האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה שתופנה אליו בקשר עם התוכן שנשלח ע"י הגולש לאתר.
• גולש באתר המעוניין למכור תמונה, יציין את עמלת המכירה המבוקשת עבורה בעת ההרשמה לאתר כאמן המעוניין למכור תמונותיו. למפעיל האתר ישנה סמכות בלעדית להחליט האם לקבל את התמונה למאגר התמונות של האתר ואם לאו וכן להחליט בדבר גובה עמלת המכירה עבור כל תמונה, ללא כל צורך בנימוק.
• מפעיל האתר רשאי להחליט על הסרת התמונות מהאתר בכל עת וללא כל נימוק, ומבלי שלמוכר תקום כל טענה בשל כך.
• המוכר מצהיר כי אין לו מניעה כי שמו המלא יוצג לצג התמונה שהזין לאתר.
• המוכר נותן למפעיל האתר הרשאה בלתי חוזרת להשתמש בתמונה בחומר הפרסומי של האתר, בכפוף לכך שתמורת כל מכירה של התמונה, תשולם למוכר התמורה אשר סוכמה עימו כאמור בסעיף יב (16).
• עם קבלת אישור על ידי מפעיל האתר לתיבת הדואר האלקטרוני של מוכר התמונה, תוצג התמונה בגלריית התמונות באתר וגולשים אחרים יוכלו לרכוש אותה ולהדפיסה. עבור כל הדפסת תמונה, יקבל המוכר את עמלת המכירה אשר צוינה בהודעת האישור שהתקבלה בדואר האלקטרוני מאת מפעיל האתר.
• מפעיל האתר יהיה רשאי לקזז מעמלת המכירה כל סכום המגיע לו מהמוכר.
• מובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לבין המוכר, על כל המשתמע מכך.
• המוכר ישפה את מפעיל האתר ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה ו/או מי מבין החברות הקשורות אליה, בגין כל חבות שתוטל עליהם ע"י שלטונות מס הכנסה ו/או ביטוח לאומי בגין אי תשלום ניכויים וזאת אם יטען ע"י מס הכנסה או ביטוח לאומי כי המוכר הינו עובד האתר ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או מי מבין החברות הקשורות אליו.
• התשלום למוכר יתבצע תוך 30 ימי עסקים כנגד חשבונית מס שתשלח למפעיל האתר.
• בהיעדר חשבונית מס, ינוכה מסכום המכירה מס במקור בשיעור של 30%.
• אחריות

• החברה אינה בוחנת את תוכן החומרים המועלים לאלבומים ובהתאם לכך אינה נושאת בכל אחריות הנובעת מתכולתם של חומרים אלה, לרבות בשל דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות.
• אין החברה אחראית לקבצים אשר יאוחסנו בשרתי האתר ולא תישא בכל אחריות ולא תשפה בגין כל נזק אשר יגרם למשתמש או לצד שלישי בגין אבדן, מחיקה, מחיקה חלקית, השחתה, פגיעה או הוספה של קבצים מתוך האלבומים הפרטיים או הציבוריים.
• החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את העסקה.
• השימוש בקישור מ ו/או אל כל אתר אחר אשר יופיע באתר נעשה באחריותו של המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש בקישורית זו.
• הקישור לאתרים אחרים נעשה לנוחיות המשתמש ואין לפרשו כמתן חסות או תמיכה או עידוד השימוש בכל אתר מקושר כאמור או בתכולתו ואין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים.
• המשתמש מסכים ומאשר בזאת שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יכולה לבטל את חברותו באתר ולהסיר כל תוכן אשר מאוחסן בשרתי החברה וזאת ללא אישור מוקדם.
• המשתמש יפצה את החברה ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראת דין כלשהי ו/או הצגת תכנים כלשהם על ידי המשתמש באתר, ו/או הפרת זכויות צד ג' כלשהן ו/או אם יתברר כי הצהרת המשתמש איננה אמת, כולה או חלקה.
• המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לשימוש באתר.
• החברה עושה כל מאמץ לשמור על פעילות רצופה, תקינה ויציבה באתר. חרף האמור, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, תקלות. בהתאם לאמור אין ולא תהא לחברה כל אחריות, הן במישרין והן בעקיפין במקרים ובנסיבות בהן ההזמנה לא בוצעה/התקבלה ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש ו/או המזמין להשתמש בשירותי האתר.

• תוקף התקנון, הסכם ההתקשרות, וסמכות שיפוט

• כל האמור בתקנון והסכם זה כפי המפורסם באתר יחייב את הצדדים ושום הסכמה אליה הגיעו הצדדים בע"פ ו/או בכל דרך אחרת לא תחייב את החברה למעט הסכמה מפורשת בכתב בין המשתמש לבין הנהלת החברה ובצירוף חתימות המחייבות את הצדדים, כל אחד על פי מעמדו.
• החברה תהא רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי התקנון, ההסכם ויתר הנושאים המוזכרים לעיל (להלן: "השינויים") וזאת מעת לעת וככל שהדבר יימצא נחוץ על פי דעתה של החברה. השינויים, במידה ויהיו כאלו יחולו אף באופן רטרואקטיבי ולכל הפחות, במקרה של חילוקי דעות לגבי שינוי כזה או אחר, יפורשו סעיפי התקנון וההסכם ברוח השינויים העדכניים.
• במידה ובמסגרת הליך שיפוטי או כל הליך אחר על פי דין ייקבע כי אי אילו מתנאי התקנון וההסכם אינם חוקיים, אם באופן חלקי ואם באופן מלא, לא יהא באי חוקיותם של אלו כדי לפגוע בכלל התקנון וההסכם ובמידת הצורך יפורשו הסעיפים הרלבנטיים ברוח החוק ולכל היותר יוסרו מהתקנון וההסכם מבלי לפגוע בתוקפם וחוקיותם של יתר סעיפי התקנון וההסכם.
• מוסכם על ידי הצדדים כי הנתונים הנמצאים ברשות מחשביה של החברה יהוו ראייה חותכת לכל פעולות האתר ולאמור בהן.
• בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים לרבות מחלוקת בנוגע לשימוש באתרו/או בקשר עם תנאי התקנון והסכם זה ובכלל זאת בהקשר עם השירותים המסופקים על ידי החברה ו/או בקשר לכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין לחברה ופעילותה יתבררו בבתי המשפט בתל אביב ולאלו בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון במחלוקת.

• שירות לקוחות

• דבמידה ודרושים הסברים/ שאלות/ הבהרות/ פרטים או בירורים שונים לרבות במקרה של תלונות, ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות החברה בדרכים הבאות.
דוא"ל: omriidan9@gmail.com
טלפון: 03-5182408
פקס: 03-5182407
כתובת: ניסנבאום 29 בת ים.
• בכל פניה יש לציין את פרטיו המלאים של המזמין לרבות, שם מלא, מספר טלפון וכן פרטים מלאים באשר לסיבת הפניה.