הגדלות » הדפסה על סוגי ניירות שונים
מגוון ניירות פוטו איכותיים שנותנים
יריעה רחבה של  אפשרויות הדפסה איכותית
ומענה על כל צורך אומנותי